Časté otázky

1. Prečo sa mi „rosia" okná? (Tvorba kondenzátu na vnútornej strane okien)?

Už dlhší čas je na stránkach odborných, ale aj populárnych periodík diskutovaná vhodnosť či nevhodnosť plastových okien všeobecne, predovšetkým s ohľadom na výskyt nežiadúcich javov, ako povrchovej kondenzácie, vzniku pliesní alebo rapídneho zníženia kvality vzduchu v miestnostiach.

Jediným pochopiteľným dôvodom, prečo sú tieto závady nezmyselne pripisované práve oknám plastovým, je zrejme fakt, že ich podiel na trhu je aj napriek prianiam a prognózam mnohých novodobých Nostradamov prevažujúci a má stále stúpajúcu tendenciu. Napriek tomu, že boli tieto závady už našimi kolegami z odboru veľmi fundovane diskutované a vysvetlené, stále sme konfrontovaný s fatálnym nepochopením príčin a súvislostí týchto negatívnych javov. Pokúsme sa teda veľmi jednoduchým a pochopiteľným spôsobom príčiny vzniku povrchových kondenzácií a všetkých následkov znovu ozrejmiť.

V posledných desiatich rokoch prešlo naše stavebníctvo s nástupom moderných stavebných materiálov veľkým kvalitatívnym posunom. Existujú mnohé oblasti - a tu by sme vyzdvihli predovšetkým oblasť energetickej náročnosti stavieb - kde sme zaznamenali veľký posun vpred. Dnes je už prakticky nemysliteľné, aby novostavby neboli tak či onak zateplené a ich obvodové plášte nevykazovali tepelný odpor vysoko nad R = 2.0 m2K/W. Oproti tomu však rekonštruované objekty v mnohých prípadoch riešia energetické problémy nedôsledne alebo úplne chybne.

Všeobecne možno zjednodušene povedať, že predpokladom vzniku týchto javov je vysoká relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri spoločne s nízkou povrchovou teplotou stavebných konštrukcií. Kde však hľadať príčiny vzniku týchto situácií?

Novostavby

Súčasný trend rýchlej výstavby predpokladá osadenie okien do hrubej stavby. Výhodou je možnosť stavbu „uzavrieť" a pokračovať vo vnútorných dokončovacích procesoch aj v zimnom období. Všetky dnes vyrábané kvalitné okná, nezávisle na použitom materiály, sú dokonale utesnené proti nežiadúcim únikom tepla vplyvom infiltrácie. Tým, že sú osadené do hrubej stavby vlastne všetku vlhkosť vznikajúcu z mokrých procesov pri dokončovaní v stavbe konzervujú. Ak zoberieme do úvahy, že vplyvom zatepľovacích systémov významne rastie difúzny odpor obvodového plášťa, je nutné počítať s dlhoročným vysychaním novostavby do jejho rovnovážneho stavu. Bohužiaľ však dnes existujú aj stavby, kde rovnovážnym stavom je vďaka chybnému návrhu obvodového plášťa práve permanentný stav vysokej vnútornej vlhkosti. V poslednej dobe sa veľmi často stretávame s trendom osádzať okná do vonkajšieho líca stavby. Pravdepodobne by sme len ťažko hľadali spôsob, ako okná ešte horšie umiestniť do konštrukcie plášťa. Toto umiestnenie do vonkajšieho líca automaticky generuje problém kondenzácie v oblasti napojenia okna na plášť a pokiaľ je možné tento detail vôbec navrhnúť funkčný, je cena za toto riešenie celkom neúmerná. Pokiaľ okná osadíme tak, aby bolo možné detail napojenia aspoň zatepliť, problém nevzniká. V prípade nezateplených konštrukcií obvodového plášťa je možné zjednodušene povedať, že čím bude okno osadené bližšie k vnútornému lícu plášťa, tým bude nebezpečie kondenzácie v detaile pripojenia menšie.

Rekonštrukcia

V rekonštruovaných objektoch je situácia troška iná. Spravidla osádzame moderné okná do stavby, ktorá sa s výnimkou chronicky vlhkých objektov nachádza v priazdnivom rovnovážnom vlhkostnom stave. Pri starších objektoch s pôvodne zdvojenými (špaletovými) oknami sa však po ich výmene dostávame do vyššie uvedenej pasti - t. j. že nové okná umiestňujeme až takmer do vonkajšieho líca masívného obvodového plášťa. Správnejším riešením je umiestniť nové okná zhruba do polovice hrúbky obvodového plášťa, t.j. často do miesta pôvodne vnútorného špaletového okna a zvonku detail napojenia zatepliť. V oboch prípadoch však platí jedno. Aj za priazdnivých predpokladov správneho umiestnenia okna v konštrukcií plášťa budovy bude rozhodujúcí v mieste prirodzených tepelných mostov (napr. všetky kúty a obecne aj miesta s nízkym prestupom tepla) kvalita použitého profilového systému, predovšetkým však jeho hodnota prestupu tepla. Obecne je možné povedať, že ak sú dnes úplným štandartom trojkomorové prevedenie profilových systémov, je možné významne lepšie hodnoty prestupu tepla s ohľadom na nebezpečie povrchovej kondenzácie vodnej pary očakávať od systémov štvor- ale predovšetkým však moderných päťkomorových. Profilové systémy TROCAL tu ponúkajú predovšetkým systém 900 v prevedení 4K alebo nedávno na trh uvedený nový systém TROCAL InnoNova_70 v päťkomorovej technike. Tento nový systém sa vyznačuje oproti štandartným trojkomorovým systémom extrémnou tuhosťou a statickou potenciou a zlepšením prestupu tepla o 20% vo vystuženom stave. S týmito parametrami sa tak systém TROCAL InnoNova_70 zaradil na čelo ponuky profilových systémov a nebezpečie kondenzácie vodných pár (za štandardných podmienok) úplne vylučuje.

Vetranie

Posledným faktorom, ktorý však celkom zásadne ovplyvňuje kondenzáciu vodnej pary na povrchu stavebných konštrukcií je relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri. Čím bude vyššia, tým väčšia je pravdepodobnosť kondenzácie. Jediným spôsobom, ako tento stav eliminovať je vetrať. Časy kedy naše obydlia vetraly samovoľne bez nášho súhlasu a pričinenia sú už bohuvďaka nenávratnou minulosťou. O to dôležitejšie je postarať sa o správne vetranie. Na trhu dnes existuje celý rad systémov zasahujúcích tak či onak do tesnenia okna za účelom umožnenia infiltrácie špárou medzi rámom a krídlom. Výsledkom je vytvorenie situácie pokiaľ nastanú vhodné klimatické podmienky pre prirodzenú výmenu vzduchu medzi exteriérom a interiérom k nej tiež aj naozaj dochádzalo a to aj bez nášho pričinenia. Cenou je samozrejme zvýšená strata tepla spôsobená týmto nekontrolovaným vetraním a v niektorých prípadoch aj obmedzením akustickej pohody v interiéri.

V prípade použitia tzv. mikroventilácie v kovaní (famózna 4. poloha kľučky...) je „cenou" aj významné obmedzenie nepriechodnosti okna pre nepozvaných návštevníkov.

Najlepším a nejúčinnějším spôsobom je nárazové vetranie - t. z. všetky okná dokorán na cca 10 - 15 minút. Odmenou za našu námahu nám bude minimálna strata tepla a úplné vyvetranie interiéru. Podľa súčasného stavu a dopytu na trhu je však možné usudzovať, že už ani na vetranie niesú ľudia... Preto je teda úprava okna, aby bola zaistená možnosť obmedzenej infiltrácie úplnou nutnosťou. Ak bude priemerná relatívna vlhkosť v interiéri medzi 30 - 40%, nebezpečie kondenzácie bude minimálne.

Pokiaľ spomenieme ešte ďaľšie aspekty ovplyvňujúce kondenzáciu vodnej pary na povrchu konštrukcií ako napr. umiestnenie vykurovacích telies, teplota vzduchu v miestnosti atď.je možné zjednodušene zhrnúť: problematika vzniku povrchovej kondenzácie vodnej pary a následných plesní je nezávislá na materiály použitých okien. Aby k nej nedochádzalo, je rozhodujúce:

- správny návrh umiestenia okna v konštrukcií obvodového plášťa stavby spoločne so správnym návrhom a prevedením detailu napojenia okna na plášť,

- kvalitný profilový systém s vysokou tepelnou izoláciou a zníženie relatívnej vlhkosti vzduchu v interiéri.

2. Ktorá farebná úprava je najlepšia?

Plastové okná nemusia byť iba biele. Na trhu dnes existuje niekoľko spôsobov, ako preniesť „farbu do života":

Kašírovanie farebnou fóliou

Na pohľadové plochy profilov je špeciálnou technológiou nalepená viacvrstvová fólia na báze PVC, vybavená ochrannou vrstvou PMMA. Jedná sa o relatívne jednoduchý a flexibilný spôsob výroby a designu. Fólia môže mať jednoliatu farbu, alebo pripomínať štruktúru dreva najrôznejších odtieňov a druhov. Farebné fólie dosahujú uspokojivé výsledky s dlhodobou farebnou stálosťou. Nevýhodou je nemožnosť opravy povrchu v prípade poškodenia. Jedná sa o pravdepodobne najčastejší spôsob farebnej úpravy plastových okien.

Koextruzia PVC a PMMA

Pri extruzií profilov je na vonkajšiu vrstvu PVC nanesená farebná PMMA silná cca. 0,8 mm. Výhodami tejto náročnejšej technológie (zďaleka nie všetci výrobcovia profilov disponujú technickým zázemím pre výrobu) je nielen viac ako 20-ročná overená bezchybná farebná stálosť povrchovej vrstvy, omnoho tvrdší povrch farebného PMMA ako pri PVC (lepšie odoláva poškodeniu), sila nanesenej vrstvy (v prípade poškodenia povrchu je ľahko opraviteľná do pôvodného stavu), ale taktiež fakt, že používané farebné pigmenty sú priepustné pre tepelno slnečné žiarenie - okná sa tak omnoho menej ohrievajú ako okná vyrobené všetkými ostatnými technológiami, čo má rozhodujúcí dopad na spoľahlivosť okien a ich celkovú životnosť. Nevýhody: obmedzený sortiment farieb (nie všetky pigmenty dosahujú požadovanej farebnej stálosti).

Koextruzia PVC a farebného PVC

Farebná vrstva je tvorená prefarbeným PVC (napr. produkty Kömmerling) - okrem priepustnosti pre tepelné žiarenie podobné vlastnosti ako pri koextruzií s PMMA.

ALU-SCHALE

Nasadenie farebnej hliníkovej lišty na biele okno - skutočný „HIGHLIGHT" v sortimentoch jednotlivých výrobcov. Takmer neobmedzené farebné možnosti, vysoká spoľahlivosť a dlhodobá stabilita, zvlášť pri rohovom spoji na tupo. Okrem vynikajúceho designu aj lepšia vzduchová nepriezvučnosť. Vďaka masovému nástupu v posledných rokoch aj priazdnivá cena zrovnateľná s ostatnými technológiami.

Nástrek farbou

V posledných cca. 3-4 rokoch sa predovšetkým na našom trhu začínajú objavovať plastové okná, nastriekané spravidla akrylovými alebo polyuretánovými farbami. Je to dôsledok vysokého cenového tlaku a jedná sa v pravom slova zmysle o lacné riešenie.

Doterajšie skutočnosti dokazujú, že je prakticky len veľmi obtiažne nastriekané okná uchovať počas montáže a dokončovania stavby v uspokojivom stave. V samotnej užívateľskej praxi sa vo veľmi mnohých prípadoch farba už po pol alebo jednom roku olupuje, poprípade dochádza k jej oderu vplyvom užívania okna. Investor sa tak zbavuje najväčšej výhody plastových okien - a síce minimálnej údržby. Okrem toho je nástrek prevádzaný spravidla výrobcom okien a nie výrobcom profilov. Jediným garantom takýchto výrobkov je tak iba konečný dodávateľ - väčšinou s.r.o. s 200.000,- Sk základného imania.

3. Rovnaké okná Trocal od každého výrobcu?

Všetci výrobcovia okien z profilových systémov TROCAL sú v SR povinný podľa tzv. Autorizačných zmlúv vyrábať a montovať okná podľa Pracovných predpisov TROCAL (interné výrobné a technické predpisy, vycházajúce zo smerníc RAL). Dodržovanie postupov výroby je priebežne kontrolované priamo vo výrobách a na stavbách našimi zástupcami. Odlišnosti v produktoch jednotlivých výrobcov okien TROCAL sú dané spravidla použitím rôznych doplňujúcich komponentov, prípadne rôznych profilových kombinácií. Zoberte prosím do úvahy fakt, že nie každý výrobca je schopný spracovávať celý náš sortiment. Výrobcovia sa naopak snažia odlíšiť sa od ostatných používaním špecifických technických a designových riešení v rámci profilového systému.

Dodávané značky: SILBER Fensterbau Schueco Trocal Aluplast Minusco GAVA plast